Artists

Sayat Demissie (ሳያት ደምሴ)

Actress

ሳያት ደምሴ በ2006(E.C) የቁንጅና ውድድር የወይዘሪት ኢትዮትጵያነትን ኣክሊል የተጎናጸፈች ወጣት ናት። ከዚያም ኣልፎ በቅርቡ ለህዝብ ባቀረበቻቸው የሙዚቃና የፊልም ስራዎቹዋ በህዝብ ዘንድ ኣድናቆትን ኣጊኝታለች